تلویزیون:

:LG

=49lk5730
=49un7340
=55un8060
=55nano80
=55un7440
=55ru7172

SAMSUNG:

40t5300=
43t5300=
55tu7000=
55tu8300=
65ru7090=
65ru7300=

HISENSE:

55M7000=

TOSHIBA:

32S1750=

سيستم های صوتی:

LG:

=OK55
=ON7

=سینما خانگی 330 وات مدل 457

=سینما خانگی 1000 وات مدل 657

کولر گازی :

=24000 گری
=24000 جنرال گلد

کولر گازی توشیبا سری PAH

12000=

18000=

=24000
کولر گازی توشیبا سری دایسیکای

=10000

=13000

=18000

=22000

یخچال :

LG:

=یخچال j34

=یخچال j337

لباسشویی:

LG:

=لباسشویی 8 کیلو مدل v5

=لباسشویی 9 کیلو مدل J6

SAMSUNG:

=لباسشویی W80 مونتاژ ویتنام1400دور
=لباسشویی 9 کیلو ادواش 1400 دور مدل Qdrive

ظرفشویی :

LG:

=ظرفشویی الجی مدل 512

SAMSUNG:

=ظرفشویی سامسونگ مدل 5050